میز خدمت الکترونیک

شهرداری کاشان

این سامانه جهت ارائه خدمات شهرداری به صورت الکترونیک و جلوگیری از مراجعات حضوری شهروندان در زمان شیوع بیماری کرونا راه اندازی شده است

#به_مددالهی_کرونا_را_شکست_میدهیم

توسعه : مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کاشان

1/5ثبت نام در سامانه

2/5ثبت نام در سامانه

3/5ثبت نام در سامانه

*جهت ارتباط کارشناسان برای پیگیری درخواست های شما

4/5ثبت نام در سامانه

5/5اطلاعات ثبت نام شما

    • :
    • :
    • :
    • :
    • :